Prihlásiť sa môžte aj cez sociálnu sieť:

Podrobný opis projektu Stopa

Nová verzia opisu projektu je k dispozícii na stránke Projekt Stopa.

Ciele projektu

V dôsledku meniacich sa ekonomických podmienok, v rozvinutých ekonomikách sveta narastá percento populácie pracujúcej v sektore služieb, s čím je spojené aj ubúdanie možností fyzickej aktivity počas dňa. Na druhej strane lekárska veda poukazuje na negatívne dôsledky, ktoré má znižovanie dennej fyzickej záťaže na zdravotný stav ľudí. Aj na Slovensku tak stále viac ľudí vyhľadáva spôsob, ako nedostatok pohybu kompenzovať. V zimných mesiacoch, keď je možností na športovanie v prírode menej, sa ponúka bežkovanie ako ideálna aktivita, a to z viacerých dôvodov:

 • je možné ju vykonávať na rozličných úrovniach fyzickej náročnosti,
 • pohyb je v nej spojený s pobytom v prírode, čo prispieva aj k duševnej regenerácii,
 • je finančne dostupná širokej vrstve ľudí.

Čo sa dostupnosti týka, treba spomenúť aj fakt, že bežkovanie sa dá robiť kdekoľvek, ak je na zemi dostatočná vrstva snehu. Aj napriek tomu však väčšina záujemcov o tento typ aktivity ocení upravené  trasy (trate) - v ideálnom prípade v blízkosti svojho bydliska. Súčasný stav je však vo väčšine oblastí taký, že ak chcú bežkovať, musia si lyžiari stopu prešliapať sami. Našťastie sú pohoria na Slovensku, kde jednotlivci a organizácie, vo svojom voľnom čase a často na vlastné náklady vytvárajú a udržiavajú trasy mechanizmami. Často od nich počuť, že by chcel rozšíriť alebo zlepšiť úroveň tratí ktoré obhospodarujú, ale  chýba im technika a/alebo peniaze. Na druhej strane je veľa bežkárov, ktorí sú vďační že niekto trate tvorí a udržiava a hľadajú spôsob, ako na ich tvorbu a úpravu prispieť - napríklad peniazmi. Ambíciou programu Stopa je vytvorenie systému, ktorý umožní financovanie a koordináciu pri tvorbe a údržbe bežkárskych tratí na Slovensku.

Hlavné zámery projektu

 • vytvorenie finančných a materiálnych zdrojov na tvorbu a údržbu bežkárskych tratí,
 • identifikácia ciest a chodníkov vhodných na budovanie tratí,
 • koordinovanie výstavby a údržby, prípadne podpora organizácií ktoré sa týmito činnosťami už zaoberajú,
 • poskytovanie informácií o aktuálnom stave tratí.

Organizácia

Projekt organizuje občianske združenie Slovensko v pohybe ktoré aj prevádzkuje portál nabezky.sk. Združenie bolo oficiálne zaregistrované na jeseň 2012 a momentálne (december 2012) má 26 členov. Po niekoľkých mesiacoch od spustenia projektu, kedy by už malo byť zrejmé či má slovenská bežkárska verejnosť chuť podieľať sa na rozvoji siete tratí bude združenie voliť správnu radu, v ktorej budú ľudia z rozličných oblastí Slovenska reprezentujúci organizácie udržiavajúce bežkárske trate. Ich hlavnou úlohou bude predkladať návrhy na smerovanie investícií, ako aj spravovanie pridelených peňazí a prostriedkov na údržbu. Návrhy cieľových oblastí tratí a prípadne potrebnej infraštruktúry (osvetlenie, zasnežovanie, terénne úpravy...) budú podrobne opísané na stránke projekty a o ich financovaní sa bude hlasovať na tomto portáli.

Realizácia

Harmonogram

 • vytvoriť neziskovku, zorganizovať správnu radu a založiť v banke účet,
 • vytvoriť a spustiť na portáli nabezky.sk on-line funkcionalitu (obchod), pomocou ktorej budú môcť bežkári zaplatiť svoj príspevok na tvorbu/údržbu tratí. Ako potvrdenie dostanú sezónnu alebo dennú visačku (o detailoch viac nižšie),
 • výroba visačiek a informačných tabúľ, ktoré sa budú umiestňovať do terénu,
 • začať s propagáciou projektu v regiónoch s cieľom zaangažovať štátne organizácie aj súkromný sektor na jeho podporu,
 • vytvoriť akčný plán tvorby a údržby tratí pre jednotlivé oblasti,
 • v priebehu roka organizovať akcie na prípravu tratí - kosenie, odstraňovanie stromov a haluzí, terénne úpravy,
 • úprava tratí v sezóne.

Podrobnosti výberu peňazí od jednotlivcov

Základnou ideou projektu Stopa je mechanizmus, ktorý umožňuje individuálnym bežkárom financovať projekt. Bežkári môžu poslať peniaze na účet združenia a ako potvrdenie za platbu dostanú visačku. Túto si bežkár pripevní k batohu alebo odevu, čím sa bude projekt a jeho idea propagovať. Dúfame, že nosenie visačiek na viditeľnom mieste bude vytvárať aj spoločenskú klímu vedúcu k vytvoreniu pocitu, že participovať by mal každý bežkár pohybujúci sa po upravovaných tratiach.

V prvej fáze bude združenie predávať sezónne visačky, vyrobené z plastu a budú sa dať kúpiť v on-line obchode na portáli nabezky.sk. Pri objednávaní má kupujúci možnosť určiť dve oblasti, do ktorých by malo smerovať 2/3 z investície. Smerovanie ostatnej 1/3 bude určovať bežkárska komunita hlasovaním v portáli.

Podľa záujmu organizácií tvoriacich trate bude združenie predávať aj denné visačky, koré by sa mali predávať samoobslužným spôsobom z boxov umiestnených popri tratiach, prípadne priamo v blízkosti nástupných miest na ne - v pokladniach lyžiarskych stredísk, v rekreačných zariadeniach, informačných kanceláriách a podobne. Predajné miesta by mali byť viditeľne označené vývesnými štítmi, nálepkami vo výkladoch alebo podobným spôsobom. Popri tratiach by mali byť pútače so správou o tom, kto ich údržbu financuje a vykonáva a ako sa na projekte podieľať.

Iné zdroje financovanie projektu

Okrem vyššie opísaného systému financovania sa organizácia zaujíma aj o príspevky z grantov, ako aj od organizácií ktoré majú záujem o rozvoj športu na Slovensku, napríklad:

 • oblastné organizácie podporujúce turistiku (regionálne klastre),
 • rekreačné zariadenia v oblastiach,
 • predajne športových potrieb,
 • organizácie benefitujúce so zlepšovania zdravia v populácii
 • ...

Na zabezpečenie transparentnosti nakladania so zverenými prostriedkami budú na portáli nabezky.sk pravidelne zverejňované príjmy a výdavky a plánovaná je aj stránka, kde budú zviditeľnení všetci, ktorí významnou mierou prispejú k úspechu projektu.

Mechanizmus prideľovania peňazí

Ako bolo už spomenuté vyššie, bežkári môžu pri kúpe visačky sami určiť, do akej oblasti má ich investícia smerovať. Okrem toho aj sponzori projektu ktorí poskytnú združeniu prostriedky budú môcť špecifikovať, kde by sa mali použiť. Tieto zdroje budeme nazývať alokované, keďže je známa oblasť kde by sa mali investovať. Prostriedky, pri ktorých poskytovatelia neudajú cieľovú oblasť, budeme nazývať nealokované.

Alokované zdroje budú poskynuté organizáciam v cieľových oblastiach podľa princípov, ktoré navrhne správna rada a schváli bežkárska komunita hlasovaním v portáli.

Cieľové oblasti pre nealokované zdroje budú môcť navrhnúť samotní bežkári, ako aj správna rada. Zostaví sa zoznam a bežkári budú môcť upraviť poradie položiek v ňom. Po ukončení hlasovania sa vytvorí výsledný zoznam, v ktorom poradie oblastí bude dané výpočtom z bežkármi-upravených hlasovacích poradí. V prípade že by sa voľby nezúčastnil reprezentatívny počet bežkárov, na smerovanie investícií sa použije zoznam z alokovaných zdrojov.

Je možné, a samozrejme aj prípustné, že po čase sa vytvorí iný mechanizmus distribúcie, ak bude schválený komunitou.

Prečo je projekt celoslovenský

 • jednoduchosť - jedna visačka platí všade na Slovensku,
 • organizácie v regiónoch sú odbremenené od potreby implementácie vlastného systému vyberania peňazí,
 • systém umožňuje ľuďom slobodnú voľbu oblasti do ktorej chcú investovať - nemusí to byť len v blízkosti ich bydlísk.
5
Vaše hodnotenie: Žiadne Ohodnotenie: 5 (1 hlas)